Wat is Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, goed isolerend en bovendien goedkoop.

Sinds juli 1993 geldt er in Nederland een algeheel verbod op het bewerken, verwerken of in voorraad hebben van alle soorten asbest. Gebouweigenaren en/of gebruikers (de opdrachtgevers) die willen verbouwen of renoveren dienen eerst te bepalen of er asbest in het gebouw zit. Als er asbest in het gebouw zit is het belangrijk om te bepalen hoeveel, waar en in welke staat het zich bevindt. Niet alle verontreinigingen hoeven direct gesaneerd te worden. In sommige situaties is het mogelijk om de verontreiniging, mits het geen gevaar voor mens en milieu oplevert, gecontroleerd te laten zitten. Hiervoor gelden strenge regels. 

Werkwijze A-Consult

Een asbestsanering, ongeacht de omvang, is een ware uitdaging. Iedere sanering vraagt om een specifieke aanpak. Door de juiste aanpak te kiezen, houdt u grip op het proces en eindresultaat. De weg van 'een bouwwerk met asbest' naar 'een bouwwerk zonder asbest' gaat in een aantal stappen. Deze stappen vormen de asbestketen. Hierbij zijn de opdrachtgever, projectmanager, inventarisatiebureau (Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIa artikel 6 t/m 23), asbestsaneerder (Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIa artikel 24 t/m 47) en het laboratorium betrokken.


Asbestinventarisatie  bij Sloop of Renovatie

 Voorafgaande aan sloop of renovatie is het wettelijk verplicht een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een  gecertificeerd asbestinventarisatie bedrijf. Bij renovatieprojecten waar geen sloopactiviteiten aan te pas komen is verwijdering van asbesthoudende materialen niet verplicht. Een risicobeoordeling moet uitsluitsel geven aan welke gezondheidsrisico’s gebouwgebruikers worden blootgesteld. Vormt het asbest wel een risico, dan is het moment daar om maatregelen te treffen.  A-Consult is gecertificeerd volgens de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa. Deze Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIII is er op gericht asbest in kaart te brengen voorafgaand aan asbestverwijdering.

Asbest projectbeheersing 

Een asbestsanering, ongeacht de omvang, is een ware uitdaging die valt of staat met een goede voorbereiding. Iedere sanering vraagt om een aanpak die op de situatie is afgestemd om grip op het proces en eindresultaat te houden. We verdelen eerst het hele project in overzichtelijke fasen:

 • Onderzoek (asbest inventarisatie)
 • Planvorming
 • Aanbesteding
 • Gunning
 • Overleg en contractvorming
 • Uitvoering (asbestsanering)


  Asbest  evaluatieproces

  De doelstelling van de asbestsanering is bepalend voor het vaststellen van de beoogde kwaliteit van het eindresultaat. Dat kan zijn het geheel vrij van asbest opleveren van een bouwwerk of het uitsluitend verwijderen van asbesthoudende toepassingen die een acuut gevaar opleveren voor mens en milieu. Samen met de opdrachtgever zijn vooraf per fase doelstellingen bepaald. Aan het eind van iedere fase bekijken we of de doelstellingen zijn bereikt of dat ze bijgesteld moeten worden.

  Asbest kostenbeheersing

  Goede sturing begint met inzicht. Sloop of renovatie van asbestobjecten brengt hoge kosten met zich mee. De grootste onzekerheid bij asbestsanering is het aantreffen van asbest dat niet voorkomt in de asbestinventarisatie. Door kostenmanagement wordt het proces beheerst. Voor elk asbestproject wordt een passende aanbestedingstrategie voorgesteld en het meer- en minderwerk beheerst. Dat leidt tot doeltreffend risicomanagement... 


Voor meer informatie over asbest of A-Consult: bel 0575-519102 ,  mail naar info@a-consult.nl,  of klik hier voor het contactformulier